نمونه سؤالات ویژوال بیسیک

 

ویژوالبیسیک

کدسوال : 23/ 505 B                                                       زمان : 60 دقیقه

 

1-کدامیکازانواعدادههایزیردربیسیکنمیباشد  ؟

الف- Integer                            ب- String             ج-char                                     د – Single

2-کدامدستورنحوهصحیحتعریفمتغیردربیسیکاست؟

الف – Dim A: integer             ب-  A Dim integer       ج – A As integer                   د – Dim A As  integer

3-خروجیبرنامهروبروکداماست؟                                                            CLS            

A$ ولطفانامخودراواردکنید ” Input

A$  وخوشآمدید ” Print

الف-  A$ ؟لطفانامخودراواردکنید 

A$ خوشآمدید

ب-لطفانامخودراواردکنید  A$ ؟

خوشآمدید A$

ج –A$ ؟  لطفانامخودراواردکنید  

  A$ خوشآمدید

د- هیچکدام

4-حاصلدستورروبروچیست؟                           Def DBL A, B, C, D

الف-متغیرهای A, B, C ,D  ازجنس Double                           

ب- متغیرهاییکهبایکیازحروف A, B, C, D  شروعمیشوندازجنساز Double تعریفشدهاند .

جدیگرنمیتوانمتغیریکهبایکیازحروف A, B, C, D  شروعشودتعریفنمود

دمتغیرهای A, B, C, D  غیرفعالشدهاند .

5-خروجیتابع Hex$ (  exe  ) چیست؟

 الف- تبدیلیکعددهگزادسیمالبهرشته

بتبدیلیکعددصحیحبهاعشاری 

جتبدیلیکعددصحیحبهمعادلهگزادسیمالآندرفرمرشته

د- تبدیلهگزادسیمال

/ 0 نظر / 6 بازدید