سقراط

روش کمک به زایمان که من به کار می برم شبیه آن است که قابله ها عمل م’کنند.با این تفاوت که آنها روی زنان ومن روی مردها کار ممی کنم.آنان با بدن سروکار دارند و من با ذهن من خویشتن از خرد ودانایی بی بهره ام واز این روست که آپولون مرا برکار خرد دیگران گمارده است و از زادن خویشتن خویشم محروم کرده است.

برخی سخنان کوتاه و روایات:

زندگی ناآزموده زیستن ندارد.

آگاتون عزیز این حقیقت است که نمی توانی آن را بطال کنی،رد کردن سقراط کار سهلی است.روزی یک بیگانه که در قیلفه شناسی دستی داشت بر آتنیان نظر می کرد.وقتی به سقراط رسید به صراحت گفت که او هیولایی است که در اندرونش انواع شرور وتمایلات شیطانی را جمع دارد.سقراط در پاسخ به گفتن این اکتفا کرد:شما مرا خوب می شناسید حضرت آقا.

فردی با سقراط در باب ازدواج کردن مشورت می کرد.سقراط به او چنین گفت(هر کاری که دوست داری انجام بده چون قطع نظر از لینکه چه بکنی پشیمان خواهی شد).

آریستیپوس از سقراط پرسید که آیا چیزی زیبایی سراغ دارد.سقراط گفت:بسیار چیزها آنگاه آریسیپوس پرسید،ایا آنه همه شبیه همدیگرند؟

سقرا پاسخ داد:برخی از آنها به نهایت در جد با هم متفاوت هستند سپس آریسیپوس پرسید:پس چگوننه است که یک چیز زیبا اصلا شبیه چیز زیبایی دیگر نیست.سقراط پاسخ داد:مردی که برای کشتی گیری به نحو زیبایی تربیت شده ممکن است با فردی دیگری که برای دویدن تربیت شده است متفاوت باشد.هم اینطور سپری که به منظور دفاع به زیبایی طراحی شده با تیری که به زیبایی برای اصلبت به هدف طرح شده متفاوت است.در جریان محاکمه سقراط در مورد علت محبوب نبودنش ضمن یادآوری سخن کاهن معبد دلفی که از جانب آپولون سخت گفته واز سقراط به عنوان خردمندترین مرد نامبرده این طور می گوید:

هنگامی که این مطلب را شنیدم به خود گفتم منظور خدا چه می تواند باشد؟چون من به خوبی می دانم که از دانایی بی بهره ام.از طرف دیگر این را هم می دانم که خدا دروغ نمی گوید. پس از مدتی اندیشه در این باره تصمیم گرفتم تا درستی سخن خدا را بیازمایم.اگر می توانستم حتی یک مرد را که داناتر از من باشد بیلبم در ابطال گفته فوق موفق می شدم.آنگاه به سراغ کسی که به دانایی شهره بود رفتم.لزومی به ذکر نامش نیست.مردی سیاسی بود که حاصل گفتگوی ما از این قرار شد. وقتی با او گفتکو کردم معلومم شد که او در حقیقت مردی خردمند و دانا نیست هر چند که بسیاری او راا بدین صفت می شناختند واو خود حتی بیش از دیگران چنین باوری در حق خود داشت.سپس تلاش کردم به او توضیح دهم که باور او در مورد خردمندی اس پنداری پیش نبوده است در نتیجه او و چندین نفر که شاهد گفتگوی ما بودند از من متنفر شدند.هنگامم ترک ایشان به خود گفتم:بسیار خوب هرچند که به گمان من هیچکدام از ما دو نفر هیچ مطلب در خوری نمی دانستیم لیکن من بر او تفوق داشتم چرا که او چیزی نمی دانست اما خود را دانا می پنداشت ولی من نه چیز می دانم و نه مدعی دانایی هستم به نظر می رسید که من از این جهت مختصر برتری بر او داشته باشم آنگاه به نزد دیگری رفتم که بیش از آن وای داعیه دانایی و خردمندی داشت و نتیجه گیری من عینا مثل مورد اول بود.بدینگونه بود که دشمن جدیدی برای خود تراشیدم.

سقراط در صبح روز مرگ خویش در سلول زندان با دوستانش در باب روح،حقیقت و جاودانگی سخن می گوید:

به نظر می رسد که گذرگاه باریکی است که سفر ما را با راهنمایی عقل به سلامت به پایان راه می رساند.مادامی که واجد بدن هستیم واین امر شیطانی با روح ما درهم تنیده است هرگز نخواهم توانست به آنچه مشتاق آنیم یعنی حقیقت دست یابیم.از این رو که بدن تمامی وقت ما را مصروف برآوردن تمنیات خود می کند.وقتی که بدن بیمار است مانع ما از تعقیب حقیقت می گردد{و زمانی هم که از سلامت بهره مند است}وجود ما را از امیال و شهوات و ترسها و خیالات و حماقتها می آکند.بدن همواره ما را از اندیشیدن درست باز می دارد.بدن و خواهشهای آن موجب جنگها و تنشهای اجتماعی و تخاصمات می گردد.از این رو که منشاء جنگها تمنای ثروت گشته ایم.از این روست که فراغتی برای پرداختن فلسفه نداریم.حتی اگر بتوانیم برای مدتی خود را از قیود بدن رها کرده وبع تامل در باب موضوعی بپردازیم باز هم او در هر پله از تحقیق موجبات زحمت سدرگمی ئ اغتشاش فکری مان را فراهم حواهد کرد.بدین صورت است که ما به جهت تن از دستیابی به حقیقت باز می مانیم.اگر به درستی نظر کنیم خواهیم آموخت که لازمه رسیدن به دانش ناب همانا رهایی از قید جسم است.تنها روح می تواند امور را چنانکه حقیقتا هستند ببینند  تنها پس از مرگ است که به نظر می رسد بتوانیم دانایی را که درپی آن بوده ایم و بدان عشق ورزیده ایم تحصیل کنیم.لیکن قبل از مرگ این امر به دلایلی که گفتم ممکن نخواهد بود.اگر بپذیریم که مادام که در قید جسم هستیم دستیابی به دانایی ناب ناممکن یکی از دو شق باید درست باشد:یا اینکه هرگز بع دانایی حقیقی نخواهیم رسید و یا اینکه تنها تنها پس از مرگ بدان می رسیم زیرا تنها پس از مرگ است که روح مستقلا و جدای از بدن باقی می ماند.در حال زنده بودن تنها به شرطی می توانیم به دانش حقیقی نزدیک شویم که سر وکاری با بدن جز آنچه مطلقا لازم نشده باشیم.باید بر کنار از آلودگی های تن زندگی کنیم تا آن دم که خداوند ما را آزاد کند.وقتی که به این رهایی از لوث جسم رسیدیم می توانیم تصور کنم که با دیگرانی که به همین رهایی وخلوص رسیده اند همنشین شده و به دانایی ناب دست یابم.

اینک زمان جدایی فرا رسیده است.من به سوی مرگ می روم و شما به طرف زندگیی که ادامه خواهید داد.این که کدامیک از این روه بهترر است را تنها خدا می داند وبس.

فصل دوم

موخره

شبخ سقراط

به واسطه دو مبنع است مه از سقراط خبر داریم یکی افلاطون و دیگری گزنفون که هر دو از شاگردان سقراط بودند.افلاطون فیلسوف شد وآراء فلسفس خود را در مجموعه گفتگوهایی بیان کرد که بسیاری از آنتها سقراط در حقله گفتگو حاضر است.لیکن گزنفون با نظامیگری روی آورد ودر این حرفه چنان ناموفق بود که دست آخر به نوشتن روی آورد یکی از معروف ترین آثار گزنفون ممورابیلیا ست که در آن در مورد سقراط سخن می گوید.

متاسفانه این دو منبع دست اول دو تصویر متفاوت از سقراط به دست می دهند که تنها گاهگاهی به هم شبیهند گرنفون خصلتا فردی محافظه کار بود واز اینکه استاد پیرش متهم به فاسد کردن جوانان شد سخت برآشفت.در دفاعی که او از سقراط می کند ما شاهد انبوهی از روایات اتفاقات جزئی و تنها اندکی فسلفه هستیم به گونه ای که گاهی به نظر می رسد سقراطی که او معرفی میکند زحمت شبیه یک فیلسوف است.در یکی از گفتگوهای گرنفون به نام اوکونومیکوس سقراط به صورت شخصیتی نمایان می شود که تمام هم وغمش در دادن دستورات نگهداری از باغ وباغبانی اسن.در ممورابیلیای گزنفون هم عقاید سقراط  غالبا به قدری غیر اصیل و کسالت آورند که آدمی در شگفت می شود که با این همه چرا این همه حرف و سخن برانگیخت.چنان مردی نمی توانست به اتهام اشاعه عقاید گمراه کننده تحت تعقیب قرار بیگیرد و اصلا نمی توانست فیلسوف قابلی باشد.

شاید گرنفون بی استعدادتر از آن بود که عقاید سقراط را به درستی درک کند اما از طرف دیگر می توان گفت که او بی استعدادتر از همه بود که بتواند سیمایی خیالی از سقراطی ارائه بدهد که در مواقع امر سقراط حقیقی چنان نبود.

از این رو است که بسیاری تمایل دارند که تصویری را که گزنفون از سقراط به دست می دهد.سیمای حقیقی سقراط تاریخی بدانند برتراند را سل از مخالفین سرسخت چنین گرایشی است.گزارش یک احمق از فردی فرهیخته هرگز نمی تواند قابل اعتماد باشد زیرا اوناخودآگاه شنیده هایش را از آن فرد به مطالبی قابل فهم برای رخودش ترجمه می کند.برخلاف گزنفون سقراطی که افلاطون ترسیم می کند هم ممکن است بیش از حد واقع هوشمند نمایانده شده باشد.سقراطی که از خلال گفتگوهای افلاطون در می آید یک چهره استادانه طراحی شده ادبی است.شخصیتی فوق العاده اما عمدتا محصول هنرمندی راوی آن.، به گونه ای که این احتمال را در ذهن مطرح می کند  که ان سیمای حک و اصلاح شده سقراط واقعی است.(این حک و اصلاح از جانب افلاطون یحتمل بیشتر با مقاصد هنری نه اخلاقی صورت گرفته است چه سقراطی که افلاطون روایت می کند فردی معصوم نیست)وبه همین ترتیب بسیار مشکل است بین آنچه سقراط واقعی بیان کرده و آنچه افلاطون از زبان او نقل کرده است تمیز داد.می دانیم که افلاطون فسلفه خود عمدتا از زبان سقراط بیان کرده است اما اینکه چه میزان نمی دانیم.

میراث سقراط

میراث سقراط امر مبهمی است(و تردیدی هم نیست که این خواسته خود او بوده است). تاثیر او بر افلاطون و بدین واسطه بر کل فسلفه تا امروز بسیار عمیق بوده است.میراث فلسفی یونان باستان به سیر در غذا تشبیه شده بدین صورت که درست مثل سیر که وقتی به غذایی اضافه شود.زدودن تاثیر آن غیر ممکن می گردد،در عالم فسلفه هم عطر و طعم یونان باستان این چنین تثبیت شده است.

دیالکتیک سقراطی نقش تعیین کننده داشته است.روش گفتگو به یقین شکل ادبی گفتگوهای افلاطون را باعث شد اما نباید بر تاثیر آن بر فسلفه اغراق کرد.روش سقراط برای تحلیل موضوعات همانا نخستین کاربرد عمده تعقل محض در فسلفه بود.

روش اوئ این چنین بود که حریف می خواست که موضوع بحث را تعریف کنند موضوعاتی که می توانست شامل هر چیزی از طبیعت عدالت گرفته تا روش فرمانده شدن باشد.قطع نظر از اینکه موضوع بحث امری مسخره یا فوق العاده باشد همواره به یک روش با آن برخورد می شد.بدینگونه بود که ابداع بزرگ دیالکتیک به عنوان ابزاری که قابل استفاده در بررسی هر موضوعی بود،صورت پذیرفت.روش سقراط چنین بود که بعد از آن که طرف مقابل تعریفی برای موضوع می یافت برای یافتن نقاط چنین بود که بعد از آن که طرف مقابل تعریفی برای موضوع می یافت او برای یافتن نقاط ضعف و کاستی های تعریف به جستجو می پرداخت تا اینکه به تعریف بهتری برسد.بدینگونه او تلاش می کرد از نمونه های جرئی به نمونه های کلی و سرانجام به حقیقت جهانشمول برسد.این گونه حقایق وروش سقراط برای رسیدن به آنها مقدمه ظهور علم منطق گردید که بنا بود یک قرن بعدتر توسط ارسطو شاگرد افلاطون ابداع و تدوین گردد.این ارسطو هم تئوری مثل را پذیرفت وال آن را طبق نیازهای خود تغییر داد.این ارسطو بود که با معکوس کردن روندی که سقراط و افلاطون به فلسفه داده بودند دغدغه واقعیت را مجددا در فلسفه زنده کرد.ارسطو تلاش کرد که همه چیز را از کیهان شناسی تا صرف شناسی و دانش تا گناه را در فسلفه بگنجاند.لیکن در این زمینه باز هم به جای تاکید دانشی که به درد کاری بخورد مجداا تاکید بر تئوری رفت.در نتیجه وقتی رومیان بر یونان غلبه کردند اقبال فسلفه روبه به فول گذارد به این دلیل که از نظر ایشان فسلفه به هیچ دردی نمی خورد.

پس از سقوط اپراطوری روم عصر تاریکی و تمدن دین محور قرون وسطی  آغاز شد.طی این دوران فلسفه در حال اختصار باقی ماند،گویی که شیشه تخلیه شده از هوایی بود ممهور به مهر محکم ذاستکیشی دینی.در این دوران نیروی فکری یی که توانست جامع ترین و عمیق ترین فلسفه دینی تاریخ را به وجود آورد از نظر من آوری تنها اندکی از طراحی یوغ برای حیوانات بارکش پبیش تر رفت(که حتی اصول مکانیکی این اختراع هم در قرن سوم قبل از میلاد توسط ازشمیدس اندیشیده شده بود).کلیساهای جامع گوتیک در میان خیابانهای ما بین ردیف آلونکها و فاضلابهای در جریان روباز ومتعفن سر آوئرند وبرای مبارزه با همه گیریی طاعون جز ذستیازی به خرافات امکان دیگری به عقول و اهفهام مردم نرسید.

این همه تقصیر سقراط نبود ولی تاثیری که اندیشه ما از فلسفه او گرفت به طور عمده ای مسئول این همه بود.دانش بشر بی اندازه مدیون سقراط است.او به نشان داد چگونه از تعقل را در کجا به کاراندازیم محدود کرد. درنتیجه دانش بشر واجد نتقطه کور عظیمی شد واین نقیصه به مدت سه چهارم زمان شروع فلسفه تا عصر حاضر دوام یافت.

یک نمونه این نقطه کور را می توان در واکنش نسبت به همه گیری طاعون دبید که طی آن بیش از نیمی از جمعیت اروپایی قرن چهاردهم میلادی درو شدند.ازهمان ابتدا بر همگان معلوم بود که انی بیماری واگیر دار است.با این همه ملاحظات علمی تحت الشعاع مسائل  روحانی واقع شد.چرا؟از این رو که منطقی که فرزند دیالکتیک سقراطی بود عادت داشت که با مقولات مجرد و نهک اربردی سروکار داشته باشند.چانکه دیدیم این نقطه کور در خود سقراط هم قابل تشخیص است معهذا نباید او را به جهت عظمت عواقب سوء آن(که همانا توقف تعالی و پیشرفت بشر بود). سرزنش کرد. همه ما در معرض خطا و اشتباه قرار داریم حتی اگر فلسفه بزرگی باشیم.چیزی که هست این است که غالبا انتظار نداریم اشتباهاتمان حدود دو هزار سال ادامه یابند.

فصل سوم

زندگی و آثار سقراط

سقراط در سال 469 ق.م در دهکده ای واقع در پای کوه لیکابتوس به دنیا آمد.پدرش مجسمه ساز و مادرش قابله بود.سقراط ایتدا مدتی شاگردی پدرش را کرد و حتی بنا بر پاره ای روایات مدتی روی تندیس دختران زئوس که در آکروپلیس قرار داشت کار برده بود.لیکن برای تحصیل نزد آنکساگوراس فرستاده شد.

بنا به نوشتن دیوگنسشرح حال نویس رومی قرن سوم میلادی سقراط تحصیل فلسفه را نزد آرکلائوس ادامه داد.

زمانی که آنکاگوراس به جهت غوغای برخاسته از اعتقادش در مورد ستاره فروزان بودن خورشید ناگزیر از فار از آتن شد آرکلائوس که با شاگردان فقط رابطه ای فکری نداشت آزادانه به کار خود ادامه داد.سقراط نزد آرکلائوس ریلضیات نجوم و تعالیم فلیسوفان گذشته را فرا گرفت.در آن زمان پیشینه فلسفه در یونان تنها اندکی بیش از یک قرن بود واز نظر تازگی بی شباهت به فیزیک هسته ای زمان ما نبود.جهان فلسفی آن روزگار با ارائی نظیر تشکیل جهان از آب یا آتش یا نور، ربط چندانی به زندگی مردم نداشت درست همانگونه که دقایق فیزیک هسته ای امروز چندان ربطی بفه زندگی روزانه مان ندارد.مثلا وقتی نسبت به وجود خودمان فمکر می کنیم به زحمت یا ذرات مزون می افتیم.به همین ترتیب به نظر می رسد که مردم یونان باستان هم با داعیه های جدید فلسفی روزگار شان در باب اینکه جهان بر خورد سردی داشته اند.سقراط به زودی دریافت که فرضیاتی از این دست درباره طبیعت جهان متضمن هیچ نفعی برای بشریت نیست. از دید یک متفکر ظاهرا عقل گرا،سقراط موضع ضد علوم طبیعی داشت.از این نظر او قطعا تحت تاثیر یکی از بزرگترین فلاسفه پیش از خود یعنی پاررمنیدس اهل الئا قرار داشت.حتی گگفته شده که سقراط جوان را با پارمنیدس سالخورده ملاقاتی هم دست داد که طی آن سقراط بسیاری مطالب را از او آموخت.پارمنیدس اختلاف فلاسفه مختلف را درباره طبیعت جهان اینکه از آب یا از آتش یل چنانکه آنکساگوراس می گفت از چیزهای مختلف تشکیل شده است یه سادگی با نادیده گرفتن همه آنها به کناری نهاد .از نظر پارمنیدس جهانی که ما می بینیم توهمی بیش نیست.از این رو مسئله اصلی این نیست که جهان از چه ساخته شده است زیرا که این جهان اساسا در خارج از ذهن ما موجود نیست.تنها حقیقت واقعی همانا وجود ازلی است که نامحدود بی تغییر و غیر قابل تجزیه است.برای چنین وجودی گذشته و آینده وجود ندارد واو تمامی جهان و هر چه را که در جهان می تواند واقع بشود در بر می گیرد.اصل بنیادی پارمنیدس این بود:

همه چیز یک چیز است.تنوع و تغییری که ما در جهان شاهدیم تنها ظاهر و نمودی از این وجود جهان شمول ثابت و غیر متغیر است. روشن است که چنین رویکردی به جهان به زحمت مورد قبول علوم طبیعی واقع شود.اگر چنین دیدگاهی درست باشد دیگر چرا باید به خود زحمت تحقیق و تفحص در مورد جهانی را که چیزی جز توهم وخیال نیست بدهیم.

در رآن دوره ابتدایی فلسفه در برگیرنده تمامی علوم بود.این بدان معناست که شاخه های علمی نظیر ریاضیات،نجوم و علوم طبیعی هیچکدام به صورت مستقل وجود نداشتند بلکه برای قرنها تمامی این معرف جزئی از فلسفه شناخته می شد.حتی در اواخر قرن 17میلادی نیوتون عنوان شاهکار خود درباره قوه جاذبه را اصول ریاضی فلسفه طبیعی گذلرد.اما به تدریج کار به جایی رسید که در نظر فلسفه محدود به مطالعه موضوعات متافیزیکی همان پرسشهای بی پاسخ شد.هرگاه فلسفه پاسخی برای پرسشها می یافت آن پاسخ خود به خود ازحوزه فلسفه خازج شده و خود موضوع مستقلی نظیر ریاضیات یا فیزیک می گرید.جدیدترین مثال این تحول علم روانشناسی است که مدعی پاسخ دهی به پرشسهای مربوط به روان انسان شده و به سرعت به عنوان شاخه نوینی از علوم استقلال کرد.دز زمان سقراط البته هنوز روانشناسی جزئی از فلسفه به شمار می رفت و حتی در چشم اهالی آتن جایگاه فلاسفه بی شباهت به جایگاه روانپزشکان در جوامع امروزی نبود رویکرد سقراط به فلسفه اصولا رویکردی روانشانسانه بود.در زبان یونانی کلمه پسیکولوژی به معنای مطالعه ذهن است.لیکن سقراط دانشمند به مفهوم امروزی کلمه نبود. تاثیر پارمنیدس روی او کار خودش را کرده بود از نظر واقعیت تنها یک تو هم بود.این باور تاثیر منفی عمده ای روی سقراط و شاگردان افلاطون گذارد.دزر زمان ایشان تنها مختصرپیشرفتی آن هم در ریاضیات حاصل شد.دلیل این هم جز آن نبود که ریل ضیات مقوله ای مستقل از زمان و کاملا مجرد بود به نحوی مرتبط با آن وجود نهایی برتر پنداشته می شد.ارسطو از بسیاری جهات بیان گذار علم امروزی گردید وفلسفه را هم به طرف مطالعه جهان واقعی راند.با این همه موضع غیر عملی بلکه ضد علمی سقراط تا قرن ها سایه خود را بر جهان فلسفه حفظ کرد.تحت تاثیر موضوع ضد علمی سقراط معدود چهرهای شاخص علمی یونان بیرون از حوزه فلسفه باقی باقی ماندند.ارشمیدس در فیزیک بقراط در طب و تا حدودی اقلیدس جدای از فلسفه و لذا بیرون از هر سنت علمی رو به رشدی باقی ماندند . دانشمندان یونان باستان می دانستند که زمین به دور خورشید می گردد می دانستند که زمین کروی است و حتی محیط آن را محاسبه می گردد می دانستند که زمین کروی است توجه کرده و از میدان مغناطیسی زمین مطلع بودند . آنان به نیروی الکتریسته توجه کرده و از میدان معناطیسی زمین مطلع بودند . لیکن خارج از فلسفه کلیه این حقایق مسلم علمی به عنوان موضوعات پراکنده در انزوا قرار گرفت . ما از این جهت که سقراط فلسفه تحت زعامت فردی ضد علم پرورش یافت باید یکی از شوربختی های بزرگ بشر به حساب آورد . شاید به زحمت بتوان اهمیت چنین فرصت از دست رفته ای را به درستی برآورد کرد . کافی است توجه کنیم که تلاش فکری یی را به درستی براورد کرد . کافی است که توجه کنیم که تلاش فکری یی که در طول قرون وسطی مصروف تخمین تعداد فرشتگانی که بر نوک یک سوزن قرار می گیرند شد می توانست صرف تامل در باب اتم هایی بشود که دمکریتوس طرح کرده بود .

سقراط در آگورا که محل برپایی بازار آتن بود و هنوز هم خرابه های آن در پای آکروپلیس دیده می شود شروع به طرح و بحث فلسفه خود کرد . محل محبوب سقراط رواق زئوس الواتریوس بود ، با آن ردیف ستون های سنگی که در جلوی آنها بساط فرشتگان پهن می شد . پایه های سنگی این ستونها هنوز دراین محل به راحتی قابل مشاهده است . این ناحیه در منتهی الیه شمالی به گذرگاه آتن به پیرائوس می رسد . از ورای توری سیمی می توان آرامش پراابهت این خرابه ها را دید که هیاهوی گردشگران و داد و قال دکه داران بازا مکاره موناستیراکی آن را می آشوبد . این همه نمی بایست تفاوت چندانی با غوغاییکه در زمان سقراط بر آن حاکم بوده استداشته باشد .باید تصور کرد که در همچون جایی سقراط متاع فلسفه خود را درمیان هیاهوی فروشندگان لباس و غوغای دکه دران وفروشندگان ووغوغای دکه داران و فروشندگان تنقلات عرضه می کرد . اما علیرغم این همه هیاهو می بایستی در جامعه آتن تلاطمی به پا کرده باشد زیرا وقتی هنوز جوانی 30 ساله بود پیشگوی معبد دلفی از او به عنوان داناترین همه مردان آتن یاد کرده بود .

سقراط ناباوری خود را به این گفته پیشگوی معبد دلفی ابراز کرده و گفت :

«من هیچ چیز نم دانم جز این کهنادانم » . اما به منظور دانستن اینکه آیا حقیقتی در آن داعیه پیشگوی معبد دلفی نهفته است یا نه شروع به پرستش از دانایان آتن کرد تا بداند که آنها از حقیقت چه می دانند . او در آشکارسازی باورهای غلط و سخن ریاکارانه ید طولانی داشت . روش او چنین بود که ابتدا می گفت که خودش در مورد بحث چیزی نمی داند ، سپس از حریف خود می خواست که دقیقا نظرش را در مورد موضوع صحبت بیان کند . آنگاه بود که سقراط حباب های باورهای غلطو توهمات حرف را با پرسش های نکته دار خود یک به یک زایل می کرد . بی جهت نبود که سقراط به « خمگس آتن » مشهور شد . لیکن باید توجه کرد که این روش پرسش های متوالی سقراط بسیار عمیق تر از آن بود که در بادی امر به نظر می رسد . این بدان معنا بود که مفهوم های پایه ای حرف که بر آن مبانی او عقاید خود را استوار کرده بود می بایستی به دقت تعریف ووتبیین می شدند ، ناسازگاریها و تناقضهای آنها افشا و نتایج و تبعات آنها معلوم می شد . اما سقراط نگاه تیزبینی به ضعف های بشری نیز داشت و از این هم ابا نداشت که حریف بحثی خشم برانگیز ، چیج کننده ، غیر قابل اتکا و در عین حال بسیار با هوش بوده باشد و تردیدی نیست که این پرمدعایی و پررویی اودشمنان متعددی برایش تدارک کرد و از طرف دیگر او را محبوب سرکش وسنت ستیز معاصرش نمود .

اینک سقراط برای اقناع خودش توانسته بود نشان بدهد که مردان به اصطلاح دانای آتن در واقع مثل خود او چیزی نمی داند . از این رو بود که او چنین اندیشید که پیشگوی معبد دلفی بر حق بوده است که او را داناترین همه مردان آتن بداند زیرا او حداقل این را به خوبی می دانست که هیچ نمی داند

هر چند که سقراط در رویکردش به مسائل فکری سنت ستیزی عقل گرا بود اما بسیاری جهات هم او مخلوق عصر و زمانه خودش هم به شمار می رفت .هر چند که ممکن است عجیب به نظر برسد ولی سقراط یحمتل باور داشت که پیشگوی معبد دلفی از زبان خدایان سخن می گفت:او هم چنین باور عمیقی به جاودانگی روح داشت ئ متعقد بود که پس از از مرگ،روح ما در جهان دیگری به حیات خود ادامه خواهد دادو.لبا این همه غالبا اعتنای چندانی به حرمت خدایان اسطوره ای باستان نمی گذارد ولی یقینا باور داشت که خدایی وجود دارد . دلیلی که سقراط بر این باور خود اقامه می کرد همانا اشاره به عمومیت آن باور بود ، یعنی اینکه به نظر می رسد همگان به وجود خدایی باور داشته باشند . دلیلی بحث انگیز از زبان کسی که زندگی خود را وقف اصلاح رویه های نادرست فکری کرده بود .

فلسفه سقراط در مطالعه فرایندهای فکری و روش تحلیلی خلاصه نمی شود بلکه او تعدادی آرائ اثباتی هم از خود به یادگار گذارد . به نظر می رسد که او در این مسیر گهگاه داوری تلخ نقادی خودش را هم چشیده باشد . در کفتگوی فایدون به قلم افلاطون ، سقراط نظریه مقل را طرح می کند . بسیاری بر این باورند که این از مواردی است که افلاطون نظریات خودش را از زبان سقراط بیان می کند . اما باید توجه داشت زمانی که افلاطون رساله فایدون را نوشت تمامی شخصیت هایی که دراین گفتگو شرکت دارند ، هنوز زنده بودند .بنابراین می توان احتمال داد که نظریات هر فردی در این گفتگو در واقع باورهای خود آن شخصیت ها بوده است . مگر اینکه فرض کنیم افلاطون به هوس به دادگاه کشیده شدن افتاده بود . به همین سیاق بسیار متحمل است که حاضرین در این گفتگو بحث مربوط را در حضور سقراط تاریخی طرح کرده بودند . با توجه به اینکه افلاطون گفتگوهای رسالتش را عمدتا بر مبنای منابع واقعی استوار کرده است بعید به نظر می رسد که سقراطی که او معرفی می کند شخصیتی ساختگی بوده است واجد آرائی که سقراط حقیقی به کلی مبرا از آن عقاید بوده است . وانگهی تکید می کند که سقراط « غالبا این مطلب را طرح می کرد » . علیرغم این همه نظریه مثل غالبا به خود افلاطون نسبت داده می شود .

همه اینها نشان می دهد که نسبت دادن هر چیزی به کسی که هرگز چیزی ننوشت چه سخت است . با این همه یک مطلب درباره نظریه مثل مسلم است و آن اینکه نه سقراط و نه افلاطون اولین کسانی نبودند که درباره آن اندیشیدند بلکه افتخار طرح آن به فیثاغورث می رسد . چنانکه دیدیم مطالعات فیثاغورث در مورد هارمونی موسیقاتی او را بدین باور رسانید که جهان در اصل از اعداد تشکیل یافته است . تصور و برداشت فیثاغورث از اعداد بسیار شبیه برداشتی است که ما از مثل داریم . بنا بر نظر او این مجردات حقیقت نهایی هستند و هم این ایده های لایتغیر هستند که تمامی واقعیات عینی و تعینات دائما در تغییر جهان را ساخته اند.در گفتگوی فایدون سقراط طبیعت جهان مثل را بیان می کند کلمه یونانی که به کار می برد آیدوس است.این کلمه ریشه IDEA است وآن را می توان به صورت شکل تصویر ترجمه کرد.این کلمه مفهوم عدد ومی توان به صورت شکل تصویر ترجمه کرد.این کلمه مفهوم عدد و مثال را همزمان افاده می کند.سقراط می گفت که جهان مثل قابل درک به وسیله حواس ما نسیت  ونسبت به آن تنها به مدد تفکر می توان علم را پیدا کرد.مثلا ما می توانیم درباره مطالبی نظیر گردی یا سرخی فکر کنیم در حالی که نه گردی ونه سرخی به خودی به وسیله حواس ما قابل درک نیست.برای مثال می توانیم توپ گردوسرخ رنگی را بیبینیم. این درک ما از توپ گرد وسرخ رنگ به واسطه مثال های سرخی و گردی و کشسانی و غیره تحققق می پذیرد اما چگونه چنین فراگردی واقع می شود؟از نظر سقراط هر شی بخصوص کیفیاتی را که واجد آن است از طریق مشارکت در مثالی که از آن نشات گرفته به دست می آورد یک راه توضیح این مطلب استفاده از تمثیل قالب  برای قلب گیری است.آن مثال های مجرد حکم قالب را دارند که اشیاء و موضوعات عینی اشکال و اندازه ها و دیگر کیفیاتش را از آنها اخذ می کنند.عالم مثا تنها جهان واقعی است و هم او افاق برتری است که کلیه اشیاءو موجودات در آن مشارکت دارند.در جهان مثل سلسله مراتبی حاکم است و

/ 0 نظر / 33 بازدید