بسیج گنجنامه

بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی گنجنامه

مطالب اخیر وبگاه

لینک دوستان وبگاه

برچسب‌ها

طراح قالب

ثامن تم؛مرجع قالب و ابزار مذهبی وبلاگ و سایت
باز این چه شورش است ... محرم آمد ... یاحسین ...

برای مشاهد نمونه سؤالات ویژوال بیسیک به ادامه مطلب مراجعه کنید ...


 

ویژوال بیسیک

کد سوال : 23/ 505 B                                                       زمان : 60 دقیقه

 

1-کدام یک از انواع داده های زیر در بیسیک نمی باشد  ؟

الف- Integer                            ب- String             ج-char                                     د – Single

2-کدام دستور نحوه صحیح تعریف متغیر در بیسیک است ؟

الف – Dim A: integer             ب-  A Dim integer       ج – A As integer                   د – Dim A As  integer

3-خروجی برنامه روبرو کدام است ؟                                                            CLS            

A$ ولطفانام خود را وارد کنید ” Input

A$  وخوش آمدید ” Print

الف-  A$ ؟ لطفانام خود را وارد کنید 

A$ خوش آمدید

ب-لطفانام خود را وارد کنید  A$ ؟

خوش آمدید A$

ج –A$ ؟  لطفانام خود را وارد کنید  

  A$ خوش آمدید

د- هیچکدام

4-حاصل دستور روبرو چیست ؟                           Def DBL A, B, C, D

الف-متغیرهای A, B, C ,D  از جنس Double                           

ب- متغیرهایی که با یکی از حروف A, B, C, D  شروع می شونداز جنس از Double تعریف شده اند .

جدیگر نمی توان متغیری که با یکی از حروف A, B, C, D  شروع شود تعریف نمود

دمتغیرهای A, B, C, D  غیر فعال شده اند .

5-خروجی تابع Hex$ (  exe  ) چیست ؟

 الف- تبدیل یک عدد هگزاد سیمال به رشته

بتبدیل یک عدد صحیح به اعشاری 

جتبدیل یک عدد صحیح به معادل هگزاد سیمال آن در فرم رشته

د- تبدیل هگزاد سیمال به عدد صحیح

6-ساختار دستور If    کدام است ؟

الف- عمل Then  شرط If                                  ب- Then  شرط If  

ج- عمل Else   عمل  Then شرط  if                  د- همه موارد فوق صحیح است .

7-فرق بین دستور Do-Loop until با Do-loop while  در چیست  ؟

الف- Loop untilابتدا شرط را چک کرده و سپس اجرا می کند ولی Do-loop while  ابتدا اجرا سپس شرط را چک میکند

ب-  Loop untilابتدا اجرا سپس شرط را چک می کند ولی Do-loop while  ابتدا شرط را چک و سپس اجرا میکند

ج – Dpgri ljkhid ,gdحلقه متناهی ولی ابتدا loop while  حلقه نا متناهی می باشد

د- - Loop untilتا زمانیکه شرط برقرار نیست حلقه تکرار می شود ولی loop while  مادامیکه شرط صحیح است حلقه تکرار می شود 

8- انواع حلقه را نام ببرید ؟

الف-حلقه متناهی و نامتناهی                          ب- حلقه معین و حلقه نامعین

جحلقه متناهی و حلقه معین                       د- حلقه نامعین و حلقه نامتناهی 

9- برای پاک کردن صفحه نمایش کدام دستور در بیسیک بکار می رود ؟

الف- Clrser           ب- Cls                            ج – Clears           د- Clear  SCreen

10- ساختار دستور  Mid $ کدام است ؟

الف- MID$(expr$,&xpr$,xum)                         ب- MID$(xum,xum,expr$)

ج - MID$(expr$,srart,xum)                                          دهیچکدام

11-کدام تابع تمامی حروف یک رشته را تبدیل به حروف بزرگ می کند ؟

الف-U Case$                  ب-Upper Case$            ج – Lcase $                  د – Lower Case $

12- تابع Ltrim$  چه عملی انجام می دهد ؟

الف- از سمت راست رشته جدا می کنند                            ب- ازسمت چپ رشته جدا می کند

ججاهای خالی سمت چپ رشته را پاک می کند                   دجاهای خالی سمت راست رشته را پاک می کند 

13- فرق دو تابع STr $   و Val  چیست ؟

الف- Str $ تبدیل یک  رشته به عدد ولی Val تبدیل یک  عدد به رشته                       

ب-Str $ تبدیل یک عدد به رشته ولی Val تبدیل یک رشته به عدد و معادل آن               

جاین دو تابع جهت تبدیل عددبه رشته معادل بکار می رود                           

د  این دو تابع جهت تبدیل یک رشته به عدد معادل آن به کار می رود

14-کدام تعریف آرایه درست است ؟

الف- Dim A( 10010 ) As integer                       ب- Dim A(1 to10 ) As integer     

ج- Dim A[ 10010 ] As integer                         د- Dim A[ 10 ] As integer  

15- تابع Randomize چه عملی را انجام می دهد؟

الفمقداری تصادفی به دست می دهد                                          بهسته عملیاتی تابع Rnd را عوض می کند 

جمقداری تصادفی ساخته ودر عدد داده شده ضرب میکند                      دهیچکدام

16- تابع SQRچه عملی را انجام می دهد ؟

الف- ریشه دوم عدد را محاسبه می کند                                ب- عدد را به توان دو می رساند      

ج- عدد را بر دو تقسیم می کند                                         د- عدد را ضرب در دو می کند

17- سر برگ شئ فرم در کدام صفت آن عوض می شود ؟

الف- Name           ب-Back color                ج- Caption                             د- Appearance

18- صفت Height  درپروپرتیس propertise   کدام حالت اشیاء را کنترل می کند ؟

الفارتفاع             بپهنا                            جفاصله از سمت چپ         د- بزرگی ( حجم شیی )

19- پنجره Formlayout به چه کاری می آید ؟

الف- برای تعیین صفات Form                            ب- برای تعیین موقعیت فرم در صفحه نمایش 

ج- برای تعیین موقعیت شی در Form                                   دبرای تعیین موقعیت رم در پروژه

20- شی Label  برای چه کاری استفاده می شود ؟

الفنمایش داده به صورت برچسبی                                           ب- 5نوشتن یک ثابت روی فرم 

جهر دو مورد الف و ب                                                    دهیچکدام

21-فرق دو شیی Check box و Option button در چیست ؟

الف – Check box  یک شیی داده ای منطقی است ولی Option button برای Option بندی و کنترل عملیات است           

ب- Check box و Option button دو شیی نمایش منطقی هستند .

ج – Check box برای کنترل عملیات و Option buttonبرای دریافت داده های منطقی است

د- هر دو برای کنترل عملیات به کار می رود

22- شیی Text box برای چه عملیاتی و چه داده ای بکار می رود ؟

الف- برای دریافت اطلاعات و داده عددی                                              ب برای نمایش اطلاعات و داده عددی

جبرای دریافت اطلاعات و داده رشته ای                                           د- برای نمایش اطلاعات و داده عددی

23-صفت Auto size  در شیی Label   به چه منظور است ؟

الف- اندازه کردن نوشته به اندازه شیی                                            ب- ثابت کردن اندازه Font  نوشته

ج- در اختیار گذاردن اندازه شیی به کاری                                            د- اندازه کردن شیی به انداره نوشته یا متن Label

24- صفت Stretch در شیی image  به چه کار می آید ؟

الف- اندازه شیی image را باندازه تصویر تغییرمیدهد                ب- اندازه عکس را به اندازه image  میکند  .

ج- اندازه image  را ثابت میکند                                                     د- اندازه image  را به اندازه Form  تغییر میدهد .

25- شیی Timer برای چه منظوری بکار می آید ؟

الف- ایجاد یک حلقه زمانی                                                ب- انجام یک عمل در یک چرخه زمانی معین

جانجام یکسری اعمال در زمان معین                               د- انجام یک عمل در زمان معین

26- خاصیت Mouse Move چه زمانی فعال می شود ؟

الف- وقتی Mouse  روی شیی قرار می گیرد .                             ب- وقتی Mouse  از به شکل نزدیک می شود .

جوقتی Mouse روی شکل Click می شود .                             د- وقتی Mouse  د رکنار شیی قرار می گیرد .

27- خاصیت resize در شی Form  چه موقع فعال می شود ؟

الف- وقتی Form  تغییر مکان می دهد                                  ب- وقتی Form  باز می شود 

جوقتی Form  تغییر اندازه می دهد                                  دوقتی Form  بسته می شود

28-خاصیت Lost focuse چه وقتی فعال می شود ؟

الف- وقتی از یک شیی دیدن می شود                                    ب- وقتی یک شیی باز می شود        

جوقتی یک شیی فعال می شود                           د- وقتی از یک شیی بر شیی انتقال پیدا می کنیم

29- اگر که بخواهیم دو شئ Drivelist  box یا Dirlistbox  را بهم وصل کنیم باید کدام خاصیت کدام شیی وکدام دستور را بنویسیم ؟

الف- خاصیت Click شیی Dirlist box و دستور drive10 path = dir10drive

ب- خاصیت Change شیی Drivelist box و دستور dir10 path = drive10drive

جخاصیت Change شیی Drivelist  box و دستور dir10 path = drive10drive

دخاصیت Click شیی Drivelist  box و دستور drive10 drive= dir10drive

30- در خاصیت resize  اگر بخواهیم شیی image را به فرم وصل کنیم و آنرا back ground قرار دهیم و آنرا همخوان فرم کنیم باید چه دستورهایی بنویسیم  ؟

الف- image \. Height = Form \.Height

image/.width= Form \.width                               

ب- image\. Size = form\.size

ج – form\. Size = image\.size

د- form\. Height = image \. Height

   form\. Width = image \. Width

31- اگر بخواهیم صفت Caption شیی یک Label  در صفحه کد تغییر چه باید بنویسیم ؟

الف- (” مقدار ”) Label\. Caption                                        ب- ”مقدار ” Label\. Caption=

ج- ”مقدار” Label\. Caption=                                     دهیچکدام 

32- اگر بخواهیم رنگ قلم ( رنگ Font  ) یک شیی را تغییر دهیم باید کدام صفت را تغییر دهیم ؟

الف- Back color             ب- font. Color              ج- fore color                          د- color

33- اگر بخواهیم یک Label را روی فرم حرکت هیم باید از کدام شیی استفاده کنیم ؟

الف-Command               ب- data                          ج – Shape                     د- Timer

34- اگر بخواهیم در صفحه کد اندازه متن را تغییر دهیم باید کدام دستور را بنویسیم  ؟

الف- font.size                ب- font. Fontsize         ج – Auto size                         د- size

35-اگر بخواهیم یک فرم دیگر را نمایش دهیم چه دستوری باید تایپ شود ؟

الف- اسم فرم .show ب- load . اسم فرم    ج  show. اسم فرم          داسم فرم .Load

36- شیی data برای چه کاری استفاده میشود  ؟

الف- کاربا متن نوشتاری         ب- کار با پایگاه داده     جکار با شیی Timer                  د-کنترل اشیاء دیگر

37- صفت data source در اشیایی مثل Label,Text باید به چه شیی وصل شود  ؟

الف- deta              ب- shupe               ج – dirlist box                              د- picture box

38- صفت Visibel  کدام حالت شیی را کنترل می کند ؟

الف- فعالیت                  ب- نمایش                ج- نوشتاری                      دبر چسب 

39- شیی Shupe  چیست ؟

الف- یک شیی برای نمایش داده                            ب- یک شیی برای استفاده از اشکال معمولی مثل دایره

جیک شیی برای نمایش فیلم                                      دیک شیی غیر ویژوالی 

40- در صورت نیاز صفحه کد را چگونه فعال می کنیم ؟

الف- با Click بر روی شیی                        ب- با  Db click بر روی شیی

جبا استفاده از منوی view                              دموارد ب و ج

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سری دوم سوالات

 

 

     1- حاصل عبارت C= (2^3+4/2)*3     کدام است ؟

     الف ) 16                                         ب) 14                                       ج)  30                                         د) 20

 2- کدام خصوصیت از Textbox  تعیین می کند که کادر متنی فعا ل باشد یا خیر ؟

الف) Locked                       ب)  Tab index                                      ج)  Enabled                                د)  Back color

3- خروجی برنامه زیر چیست ؟

الف ) 0                                                                                                                                                                   X=0

ب )   5                                                                                                                                                      1 to 5 A= for

ج )  20                                                                                                                                     1   step -1 to   for  B=4                              

د )   50                                                                                                                                                             Next B 

                                                                                                                                                                         A Next

                                                                                                                                             Text1.text=X    

4- برای اضافه کردن یک آیتم به Listbox   کدام گزینه صحیح است ؟

   الف) Listname . Additem                                                                      ب)           Listname . Listindex     

   ج)    Listname .Text                                                                              د) Listname .Listcount    

5-   کدام کنترل وقتی بر روی فرم قرار می گیرد به صورت مستقل عمل می کند وهر بار کلیک بر روی آنها وضعیت آنها را از حالت انتخاب به و برعکس تبدیل می نماید ؟

الف)  Option button                       ب) Frame                            ج) Checkbox                                 د)        Picture          

6- کدام ویژگی در ویژوال بیسیک به برنامه نویسان این امکان را می دهد که برنامه های تحت ویندوز خود را بدون نیاز به استفاده از برنامه های   کاربردی دیگر ایجاد ، اجراء و خطایابی نمایند ؟

الف) GUI                                    ب)  IDE                                   ج)  RAD                                      د)  OOP

7- داده های Integer  چه مقدار از فضای حافظه را اشغال می کنند ؟

الف)   2  بایت                               ب)  4  بایت                                 ج)  8  بایت                                  د)   12 بایت

8- در ویژوال بیسیک چند نوع کادر کومبو وجود دارد ؟

الف)   دو نوع : کرکره ای وساده                                                                         ب)  دو نوع : کومبوی ساده ومرکب               

ج)  سه نوع : کومبوی پایین افتادنی ساده مرکب                                                   د)  الف وج  درست است  

9- برای بارگذاری یک رویداد در یک فرم در حافظه از کدام دستور استفاده می کنیم ؟

الف) دستور Load                         ب)  دستور Save                           ج)  دستور Save As                     د)  موارد  ب و ج

10- برای اضافه کردن دکمه های فرمان به فرم از کدام کنترل زیر استفاده می کنیم ؟

الف) Command Button                 ب) Option Button                     ج) Textbox                             د) Properties        

11- کدامیک از متغیرهای زیر درست می باشد ؟

الف) A?B                                   ب)  For                                      ج) 1B                                         د) M .Text       

12- کدام متغیر از نوع اعشاری با دقت مضاعف است ؟

الف) %                                        ب)   #                                         ج)  @                                        د)   !

13- ویژوال بیسیک از کدام واحد خاص جهت اندازه گیری استفاده می نماید ؟

الف) Inch                                    ب) Point                                     ج) Pixel                                  د)   TWIP

 

 

14- پس از اجرای برنامه زیر مقدار C  برابر چه عددی خواهد بود ؟

                                                                                         A=5                                                            

C=0

 B= (A+20) Mod  10

C=1

If  (A+4)   Mod 2=0  Then C=3

Else

C=2

Endif

الف) 0                                               ب)   1                                             ج)   2                                       د)  3

15- خروجی برنامه زیر چیست ؟

الف) 0                                                                                                                                                                        X=0

ب) 5                                                                                                                                                         For  A=1  to  5

ج)  20                                                                                                                                    Step  -1     For  B= 4  to  1

د)  50                                                                                                                                                                   X=X+B

                                                                                                                                                                            Next B

                                                                                                                                                                           Next A

16- نقش Step   در حلقه For   چیست  ؟

الف) تعیین طول گام شمارنده                  ب)  شمارش معکوس                              ج)  حلقه نامتناهی                  د) نمایش پایان حلقه

17- نتیجه عبارت مقابل چیست ؟                                                                        ) " X $ = LEFT $ (“MARYAM

الف) MAR                                   ب) MARYAM                                  ج) M                                  د) AM    

18- نتیجه برنامه زیر چیست ؟

الف) حاصلضرب اعداد 1  تا  100                                                                                                                       X=1 : Sum = 0

ب) نمایش اعداد 1  تا 100                                                                                                                              While   X< = 100

ج) حاصل جمع اعداد 1  تا  100                                                                                                                        +X Sum = Sum

د) نمایش عدد  99                                                                                                                                                        X= X+1

                                                                                                                                                                                    Wend

                                                                                                                                                          Print Sum                    

19- اگر کاراکتر ............. را در جلوی یک متغیر قرار دهیم آن متغیر از نوع .................. تعریف می شود ؟

الف)  @ - Currency                 ب) # - Double                          ج)  % - Integer                       د) همه موارد

20- اولویت کدام یک از عملگرهای زیر بیشتر است ؟

الف) +                                      ب)  *                                        ج)   ^                                        د)   (  )      

21- حاصل عبارت زیر چیست ؟                                       NOT  FALSE  AND  NOT  FALSE  OR  FALSE

الف)   FALSE                              ب)  TRUE                             ج)  XOR                              د)  NOT

22 برای نوشتن در یک فایل تصادفی از کدام دستور استفاده می کنیم ؟

الف) Write                                     ب)  Get                                ج) Print                             د)  PUT

 

 

 

23- پس از اجرای حلقه زیر در متغیر SUM   چه مقداری قرار می گیرد ؟

الف) 2                                                                                                                                                                  SUM = 0

ب)   7                                                                                                                                           Step  5  For  I=1   to  10

ج)  6                                                                                                                                                         SUM = SUM+I                   

د)   14                                                                                                                                                              NEXT I    

                                                                                                                                                                        Print  SUM

24- کدام نام زیر برای نام گذاری فرم مجاز نیست   ؟

الف) frmform                         ب)   frm                                       ج) frm   1 _                          د) 1  frm _

25- از کدام متد یک فرم برای نمایش یک فرم استفاده می شود ؟

الف) Visible                           ب)  Load                                      ج)   Show                             د)  Hide  

26- برای نگهداری مقادیر منطقی FALSE وTRUE    از کدام نوع داده زیر استفاده می کنیم ؟

الف) BOOLEAN                      ب)   BYTE                              ج)  CURRENCY                     د)  LOGICAL

27- کدام یک از انواع داده های زیر برای نگهداری  مقادیر اعشاری به کار می رود ؟

الف)  DOUBLE                        ب)   FLOAT                            ج)  SINGLE                           د)  موارد الف و ج

28- کدام یک از انواع داده زیر می تواند مقادیر رشته ای را در خود ذخیره کند ؟

الف) STRING                          ب)  VARIANT                         ج) CHAR                               د)   الف و ب

29- محدوده 32767 تا   32768-  برای کدام متغیر زیر می باشد ؟

الف) Na !                                   ب)  Na #                                   ج)  Na %                               د)  Na

30- فرم ها در ویژوال بیسیک با کدام پسوند ذخیره می شوند ؟

الف) Mfo                                   ب)  Frm                                    ج)  Bmp                                د)  RTF

31- کدام ویژگی ویژوال بیسیک باعث می شود که یتوان برنامه کاربردی را با استفاده از ویزاردها ، ابزارها و.... توسعه داد ؟

الف) IDE                                    ب)  GUI                                  ج)  OOP                                د)   RAD

32- کدام نوع برنامه نویسی از مفاهیمی مانند کلاس ، خصوصیت و شیء استفاده می کند ؟

الف) برنامه نویسی تابع گرا              ب) برنامه نویسی شیء گرا                 ج) برنامه نویسی ساخت یافته                      د) همه موارد

33- برای اینکه بتوانیم به یک متغیر مقدار دهی نماییم از کدام عملگر استفاده می گردد ؟

الف)  *                                        ب)   =                                          ج)   ^                                                د)   \

34- کدام یک از متغیرهای زیر یک متغیر رشته ای است ؟

الف)  Ali                                    ب) AB21%                                  ج) AC$                                            د) AB&

35- از کدام کنترل جهت ایجاد یک کادر متن استفاده می شود ؟

الف) Label                                   ب)  Textbox                                ج)  Checkbox                                   ب) Pointer                               

36- خروجی برنامه زیر جیست ؟

الف) 23                                                                                                                                                       A= 9.1

ب)  22                                                                                                                                                       B=13.1

ج)2.22                                                                                                                                                    C%=A+B

د)   8                                                                                                                                                       Print C%

37- متغیرهای Number %   و Number!  به ترتیب عبارتند از :

الف) متغیرهای عددی صحیح متغیرهای عددی اعشاری با دقت ساده    ب)   متغیرهای عددی اعشاری با دقت مضاعف متغیرهای عددی صحیح

ج) متغیرهای عددی اعشاری با دقت مضاعف متغیرهای عددی اعشاری یا دقت ساده             د) متغیرهای عددی متغیرهای رشته ای

38-  عبارت Print  X  mod  Y     کدام گزینه را در خروجی نمایش می دهد ؟

الف) تفاضل خارج قسمت وباقیمانده X   بر Y                                       ب) حاصل تقسیم  X  بر Y  

ج)  باقیمانده تقسیم صحیح X   بر                                                      Yد)  خارج قسمت تقسیم صحیح  X   بر  Y

39- واحد اندازه گیری زمان در تابع timer چیست؟

الف) ثانیه                ب) دقیقه                        ج) ساعت                                   د) میلی ثانیه

40- کدام تابع می تواند روزهای هفته را به صورت یک رشته ارائه نماید؟

الف) weekday                ب) weekdayname                             ج) week name                      د) serial time

41- نوع پارامتر تابع  abs  چیست؟

الف) double                        ب) string                             ج) integer                            د) الف و ج

42- برنامه شما یک فرم ایجاد می کند .اولین رویداد فعال شده در فرم چه خواهد بود؟

الف) load                          ب) getfocus                           ج) show                        د) initialize

43- می خواهید متن موجود در کادر متن به صورت My Text   تبدیل شود ، در کدام مشخصه باید این متن را تایپ کرد؟

ال) caption                          ب) text                          ج) convert                       د) Textbox

44- برای تعریف یک رویه محلی ازکدام کلمه کلیدی استفاده می شود؟

الف) private                                ب) Public                             ج) static                               د)Dim

   Do While (False)

 

45- حلقه زیر چندبار تکرار می شود؟                                                                                      

                                                                                                                                        دستورات      

الف) یک بار                        ب) دوبار                          ج) سه بار                  د) تکرار نمی شود                          

                                                                                                                                      Loop         

46- با کدام متد زیر می توان روی Object  یک مستطیل یا خط رسم نمود ؟

الف) متد Rectangle                    ب) متدPline                  ج) متد line                   د) متدPoint

47- برای تعیین نوع ترسیم مانند Line  یا Shape از کدام متد زیر استفاده می شود؟

الف) Drawing                    ب) Draw Mode                    ج) Draw Width              د) Draw Style

48- مشخصه Pattern در کدام کنترل زیر به کار می رود؟

الف) Drlistbox                 ب) Drive                           ج) Drivelistbox                     د) Filelistbox

49- دستور مقابل چه عملی انجام می دهد؟                                                                                                               Get #2,3,REC

الف ) اطلاعات مربوط به رکورد سوم را در فایل شماره 2 می نویسد.                     ب) دو رکورد از فایل شماره 3 می خواند.

ج) اطلاعات مربوط به رکورد سوم را ازفایل شماره 2 می خواند.                          د) سه  رکورد از فایل شماره 2 می خواند.

50- در چه زمانی می توان یک Date Control را به یک منبع داده مرتبط ساخت ؟

الف) فقط در زمان اجرا                                        ب) فقط در زمان طراحی              ج) در زمان اجرا یا طراحی                                   د) هیچکدام

 

منبع : وبلاگ من

 تاريخ : ۱۳۸٩/۸/٢٠ | ٩:۱٥ ‎ق.ظ | نويسنده : مهدی سرشار
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد...
طراحی و بهینه سازی قالب : ثامن تم ( علیرضا حقیقت )